Algemene voorwaarden

Onze voorwaarden bij opdrachten tot het verrichten van marktonderzoek


Algemene voorwaarden


Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder uit te voeren marktonderzoek naar aanleiding van een aanbieding en/of offerte en/of opdracht en/of overeenkomst, hierna te noemen “Opdracht” tussen IR-Insight, hierna te noemen “Opdrachtnemer ” en de (potentiële) opdrachtgever, hierna te noemen “Opdrachtgever”.
1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de Opdracht waarop deze uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard. Eventuele Algemene Voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing tenzij de (gedeeltelijke) toepasselijkheid daarvan naast de toepasselijkheid van deze voorwaarden schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
1.3 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins niet afdwingbaar zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die de strekking van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert.
1.4 Elke Opdracht vindt plaats met inachtneming van de Gedragscode Marktonderzoek en Statistiek. Opdrachten zullen nooit in strijd zijn met dwingende bepalingen uit de internationale ESOMAR-gedragscode.
Artikel 2 – Onderzoeksbriefing
2.1 Opdrachtnemer dient zich met de Opdracht voldoende te informeren over de doelstellingen van Opdrachtgever.
2.2 Onderzoeksvoorstellen van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie. De Klant garandeert dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Opdracht heeft verstrekt. Tevens garandeert de Klant dat hij het recht heeft om alle aan de Opdrachtnemer verstrekte gegevens, inclusief adressenmateriaal, te laten gebruiken voor marktonderzoek.
2.3 Alle informatie die opdrachtgever in het kader van het onderzoek aan opdrachtnemer verstrekt, inclusief de informatie tijdens de onderzoeksbriefing, is strikt vertrouwelijk en opdrachtnemer is verplicht deze geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook indien Opdrachtnemer informatie van de Opdrachtgever heeft ontvangen en de opdracht niet aan Opdrachtnemer wordt verstrekt.
Artikel 3 – Onderzoeksvoorstellen en aanbiedingen
3.1 Alle onderzoeksvoorstellen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Een opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen zodra opdrachtnemer de opdracht heeft bevestigd nadat overeenstemming is bereikt over het onderzoeksvoorstel, dan wel nadat overeenstemming is bereikt, met medeweten van opdrachtgever, een aanvang is gemaakt met het uitvoeren van het onderzoek.
3.2 Opdrachtnemer mag voor het maken van een onderzoeksvoorstel kosten in rekening brengen, mits dit vooraf met opdrachtgever is overeengekomen.
3.3 De door Opdrachtnemer aangeboden tarieven en kosten kunnen gedurende één maand na de aanbieding niet worden verhoogd, tenzij het onderzoek door toedoen van de Opdrachtgever niet binnen de in het onderzoeksvoorstel genoemde termijn kan plaatsvinden of Opdrachtnemer zich het recht tot verhoging heeft voorbehouden. De in offertes genoemde bedragen zijn altijd exclusief omzetbelasting.
3.4 Degene die namens de Klant akkoord gaat met deze overeenkomst/offerte geeft daarmee aan dat hij bevoegd is om namens de Klant te tekenen en te begroten.
Artikel 4 – Aansprakelijkheid
4.1 Opdrachtnemer zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop daarbij mag worden gerekend. De aansprakelijkheid voor de schade uit dien hoofde is beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Opdrachtnemer heeft ontvangen voor zijn werkzaamheden in het kader van de Opdracht.
4.3 Eventuele aanspraken van Klant dienen binnen één jaar na ontdekking van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Klant zijn rechten heeft verspeeld. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor eventuele gevolgschade van opdrachtgever is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan alle schade die voortvloeit uit enige vorm van gebruik van onderzoeksresultaten door opdrachtgever of derden, en opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken dienaangaande van derden.

Artikel 5 – Levertijd en planning
5.1 Overeengekomen levertijden zijn niet bindend in geval van vertraging als gevolg van onvoorziene omstandigheden die verband houden met tussentijdse wijzigingen in de Opdracht of andere omstandigheden waarmee noch Opdrachtnemer noch Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs rekening hoefden te houden. Indien Opdrachtnemer vertraging voorziet, zal zij de Opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen.
5.2 Indien opdrachtgever een wijziging in het overeengekomen tijdschema wenst door te voeren, zal opdrachtnemer daaraan medewerking verlenen, mits opdrachtgever hierover tijdig met opdrachtnemer in overleg treedt en voorts op voorwaarde dat, afhankelijk van de omstandigheden van het desbetreffende geval, deze medewerking aan de zijde van Opdrachtnemer redelijk is. kan nodig zijn. Indien opdrachtgever afwijkt van de veldwerkgegevens, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten voortvloeiende uit de door opdrachtgever gewenste wijziging van het overeengekomen tijdschema bij opdrachtgever in rekening te brengen. Tenzij schriftelijk een afwijkende afspraak is gemaakt over de hierna genoemde termijn, dient de opdrachtgever eventuele afwijkingen van het overeengekomen tijdschema altijd minimaal tien werkdagen voor het geplande aanvangstijdstip van het veldwerk kenbaar te maken. Indien opdrachtgever deze termijn niet in acht neemt, heeft opdrachtnemer recht op volledige betaling van het voor het veldwerk overeengekomen honorarium. Eventuele vervangingsinkomsten worden op deze vergoeding in mindering gebracht.
Artikel 6 – Wijzigingen/meerwerkzaamheden
6.1 Indien opdrachtgever wijzigingen in de opzet en/of inhoud van het onderzoek wenst aan te brengen, zal opdrachtgever hierover tijdig overleg plegen met opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal medewerking verlenen aan de gewenste wijzigingen, mits dit redelijkerwijs van Opdrachtnemer kan worden verwacht en hierover overeenstemming is bereikt en over de kosten die redelijkerwijs kunnen worden bijberekend of redelijkerwijs in mindering kunnen worden gebracht.
6.2 Het is Opdrachtnemer nimmer toegestaan zonder toestemming van Opdrachtgever wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen opzet en/of inhoud van een onderzoek.
6.3 Indien Opdrachtnemer meer werkzaamheden moet verrichten dan voorzien in het onderzoeksvoorstel waarop de Opdracht is gebaseerd, zal hij hierover in overleg treden met Opdrachtgever. Het door opdrachtnemer te verrichten meerwerk komt voor rekening van opdrachtgever, tenzij de noodzaak tot het verrichten van dit meerwerk is ontstaan door nalatigheid van opdrachtnemer of doordat opdrachtnemer een onjuiste inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden redelijkerwijs had kunnen voorzien. . De hoogte van de vergoeding die met het betreffende meerwerk gemoeid is, wordt door partijen in overleg vastgesteld.
Artikel 7 – (tussentijdse) beëindiging van de opdracht/opschorting en ontbinding van de opdracht
7.1 Cliënt kan de Opdracht te allen tijde schriftelijk opzeggen, in welk geval alle kosten die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht maakt tot het moment van beëindiging aan Cliënt in rekening worden gebracht. Opdrachtgever kan voor het gefactureerde restantbedrag tot 24 maanden na de datum van beëindiging van de Opdracht gebruik maken van de diensten van Opdrachtnemer. Het resterende bedrag voor de vergoeding van de Opdracht wordt uiterlijk 12 maanden na de datum van beëindiging door Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer gefactureerd.
7.2 Indien als gevolg van een oorzaak die aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend, de Opdracht niet wordt uitgevoerd overeenkomstig het onderzoeksvoorstel waarop deze is gebaseerd, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen en zal Opdrachtgever Opdrachtnemer, met inachtneming van een termijn van zeven (7) dagen, in de gelegenheid de Opdracht alsnog naar behoren uit te voeren. Slechts dan is Opdrachtgever niet verplicht Opdrachtnemer daartoe in de gelegenheid te stellen, indien dit redelijkerwijs niet van Opdrachtgever kan worden verlangd. Extra kosten die opdrachtnemer na ingebrekestelling maakt, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Alleen indien de tekortkoming van Opdrachtnemer na ingebrekestelling voortduurt, heeft de Opdrachtgever het recht de Opdracht te annuleren.
7.3 Indien Opdrachtnemer door een oorzaak die aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend de Opdracht niet of niet conform het onderliggende onderzoeksvoorstel heeft kunnen uitvoeren, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. verzuim, met inachtneming van een termijn van zeven (7) dagen. en opdrachtgever aanbieden de opdracht alsnog uit te voeren, tenzij dit redelijkerwijs niet van opdrachtnemer kan worden verlangd. Indien opdrachtgever geen gebruik maakt van genoemd aanbod, is opdrachtgever gehouden de door opdrachtnemer als gevolg van het niet uitvoeren van de opdracht geleden schade te vergoeden. Opdrachtnemer heeft het recht de Opdracht zonder ingebrekestelling te ontbinden en/of de uitvoering van de Opdracht op te schorten, indien anderen zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen.
7.4 Indien Opdrachtnemer of Opdrachtgever failliet wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsactiviteiten staakt, heeft de wederpartij het recht de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 8 – Betalingsvoorwaarden
8.1 De in een onderzoeksvoorstel en/of offerte genoemde tarieven zijn inclusief reis- en verblijfkosten, tenzij anders vermeld. Kosten die opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening mag brengen, dienen door opdrachtnemer op verzoek op hoofdlijnen te worden gespecificeerd.
8.2 Tenzij anders overeengekomen vindt facturering als volgt plaats: Opdrachtnemer zendt na gunning van de opdracht een factuur van 50% van het offertebedrag, indien het totaalbedrag hoger is dan € 6.000,- als aanbetaling voor het onderzoek. Na afronding van het onderzoek door oplevering van een eindrapport wordt het resterende bedrag, inclusief eventuele bijkomende kosten, gefactureerd. De resterende factuur wordt verzonden op de geplande datum van oplevering van het eindrapport, maar indien Opdrachtnemer de levering uitstelt verschuift ook de factuurdatum na de nieuwe opleverdatum. Indien het totaalbedrag € 6.000,- of minder bedraagt, wordt het bedrag na gunning van de opdracht als 100% factuur verzonden.
8.3 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de datum van de originele factuur, tenzij anders overeengekomen. Na deze vervaldatum wordt een rente van 2% per maand, met een minimum van € 120,- per factuur, in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever aanvullende eisen heeft ten aanzien van de te ontvangen factuur, dient de opdrachtgever dit bij het gunnen van de opdracht aan te geven en zich in te spannen om de benodigde informatie zo snel mogelijk te verstrekken.
Artikel 9 – Intellectuele eigendom
9.1 Alle rechten (waaronder auteursrecht) op het navolgende (onderzoeks)materiaal blijven bij de opdrachtgever/worden overgedragen aan de opdrachtgever: door de Klant verstrekte vragenlijsten, instructies, specificaties, databestanden en andere informatie; B. de uitkomst van het marktonderzoek – in de vorm van rapporten, adviezen etc. – indien de Opdracht onderzoek op maat betreft, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de ter zake van de Opdracht aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan. Onder onderzoek op maat wordt in dit kader verstaan alle marktonderzoeksactiviteiten, zowel kwalitatief als kwantitatief, die specifiek of uitsluitend voor de Klant worden uitgevoerd.
9.2 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om (enig onderdeel van) het in Artikel 9.1 genoemde. bedoeld materiaal zonder toestemming van de opdrachtgever onder de aandacht van derden te brengen.
9.3 Alle rechten, waaronder het auteursrecht, op het navolgende onderzoeksmateriaal berusten en blijven bij Opdrachtnemer: onderzoeksvoorstellen, kostenramingen, offertes etc.; B. al het door Opdrachtnemer geproduceerde onderzoeksmateriaal, zoals modellen, technieken, instrumenten, datasets en software; C. de uitkomst van het marktonderzoek in de vorm van rapporten, adviezen etc. indien de Opdracht multi-client onderzoek betreft. Onder multi-client onderzoek worden in dit verband verstaan alle marktonderzoeksactiviteiten, zowel kwalitatief als kwantitatief, die worden uitgevoerd in het kader van onderzoek, voor zover de gegevens beschikbaar zijn van en/of voor meer dan één opdrachtgever.
9.4 Het is Klant niet toegestaan (enig onderdeel van) het in Artikel 9.3 genoemde gebruik te maken. bedoeld materiaal zonder toestemming van Opdrachtnemer onder de aandacht van derden te brengen. De Klant kan dit doen in artikel 9.3. onder c. dergelijk materiaal reproduceren voor intern gebruik en anderszins gebruiken voor intern gebruik.
9.5 Publicatie van gegevens specifiek uit multi-client onderzoeken is niet toegestaan, tenzij Opdrachtnemer hiervoor schriftelijke toestemming geeft. Deze toestemming kan alleen worden verkregen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: bronvermelding, beperkt gebruik van de cijfers en inzage en voorafgaande goedkeuring van de publicatie van het artikel door de Contractant. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om geen toestemming te geven voor publicatie.

Artikel 10 – Schade aan of door testmateriaal
10.1 Alle schade die ontstaat aan testmateriaal dat door de opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking is gesteld, komt voor rekening van opdrachtnemer, tenzij deze schade wordt veroorzaakt door factoren waar opdrachtnemer geen invloed op heeft.
10.2 Alle schade veroorzaakt door (het gebruik van) door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gesteld testmateriaal komt voor rekening van opdrachtgever, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van (het personeel van) opdrachtnemer. Opdrachtgever vrijwaart (het personeel van) Opdrachtnemer voor aanspraken die derden terzake mochten hebben.
Artikel 11 – Overmacht
11.1 Indien Opdrachtnemer door overmacht verhinderd is zijn verplichtingen na te komen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen en in overleg treden met Opdrachtgever. De Klant zal meewerken aan de gewenste verlenging van de termijn, mits dit redelijkerwijs van de Klant verwacht mag worden en hierover overeenstemming is bereikt en over de kosten die redelijkerwijs extra in rekening kunnen worden gebracht of die redelijkerwijs in mindering kunnen worden gebracht.
Artikel 12 – Vertrouwelijkheid en exclusiviteit
12.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding jegens derden, die niet bij de uitvoering van de Opdracht betrokken zijn, over alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, maar in ieder geval de informatie als bedoeld in artikel 2.3 van de Algemene Voorwaarden.
12.2 De opdrachtgever is verplicht de privacybelangen van de respondenten te waarborgen. De Klant is uitsluitend gerechtigd de na het marktonderzoek verkregen onderzoeksresultaten te gebruiken voor statistische of vergelijkende doeleinden, mits deze resultaten niet tot individuele respondenten herleidbaar zijn. Niettemin staat het de Cliënt en de individuele respondenten vrij om in onderling overleg afspraken te maken die afwijken van deze bepaling.
12.3 Indien deze voorwaarden van toepassing zijn op een Opdracht van de Klant aan een selectiebureau, is het de Klant niet toegestaan de door het selectiebureau ter beschikking gestelde respondenten op te nemen in zijn eigen bestand, of de respondenten voor welk doel dan ook te benaderen. , op een andere wijze dan via het selectiebureau.
12.4 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van tien (10) maal het overeengekomen honorarium voor de Opdracht, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
Artikel 13 – Overdracht van rechten en plichten
13.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Opdracht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 14 – Resterende bepalingen
14.1 Opdrachtgever is nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare verplichting van zijn kant te verrekenen met een verplichting van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever.
14.2 Alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer op grond van een Opdracht of de wet verjaren na verloop van één jaar nadat de verjaringstermijn volgens de wettelijke regels is ingegaan.
14.3 Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op de aangekondigde datum van inwerkingtreding, behoudens voor opdrachten die vóór die datum zijn overeengekomen. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra de wijziging aan de opdrachtgever is medegedeeld of bekend gemaakt, behoudens voor zover het opdrachten betreft die voor die datum zijn overeengekomen.
Artikel 15 – Grondslag van de verwerking
Op grond van de AVG zijn er gronden waarop persoonsgegevens mogen worden verwerkt, deze grondslagen zijn wanneer er toestemming is, wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, wanneer dit wettelijk verplicht is, wanneer dit noodzakelijk is ter bescherming van vitale belangen, wanneer het is noodzakelijk als taak van openbaar belang of openbaar gezag en ten slotte wanneer het noodzakelijk is om een legitiem belang te bevorderen. Nadere uitleg over deze gegevens vindt u in de privacyverklaring.
Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
15.1 Op alle opdrachten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van of verband houden met de uitvoering van (een) Opdracht(en), zullen tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is, tenzij Opdrachtnemer ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan de Arrondissementsrechtbank in de plaats waar de Klant gevestigd is.

Algemene Voorwaarden IR-Insights per 1 april 2023

CRAFTED in AMSTERDAM